ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN  VERSIE 20191021                                                         

REPRODUCT NV        

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1    Alle contacten, aanbiedingen, overeenkomsten, en de uitvoering ervan tussen REPRODUCT NV en de klant worden uitsluitend beheerst door onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

1.2    Indien bijzondere voorwaarden vermeld worden op offertes en/of andere schriftelijke stukken uitgaand van REPRODUCT NV, hebben deze in elk geval slechts betrekking op de betreffende bestelling en kunnen deze niet worden ingeroepen bij eventuele latere bestellingen. In geval van tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op deze algemene voorwaarden.

1.3    Door het aangaan van de overeenkomst, verklaart de klant onderhavige voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Zij maken derhalve integraal deel uit van de overeenkomsten van REPRODUCT NV.

1.4    De toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.5    De eventuele nietigheid van een of meerdere clausules uit deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.Artikel 2 - Offertes

2.1    De offertes van REPRODUCT NV en de daarin vermelde prijzen en leveringstermijnen zijn geheel vrijblijvend en verplichten REPRODUCT NV geenszins tot aanvaarding van een bestelling.

2.2    Behoudens andersluidende bepaling is de geldigheid van de offertes van REPRODUCT NV beperkt tot één (1) maand vanaf de verzendingsdatum.

2.3    De opgegeven prijzen zijn geldig "af fabriek” (“ex-works”) en zijn steeds exclusief BTW.

2.4    Ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen en/of monsters worden enkel verstrekt op uitdrukkelijk verzoek van de klant en blijven te allen tijde eigendom van REPRODUCT NV.Artikel 3 - Bestellingen

3.1    Alle bestellingen die REPRODUCT NV worden overgemaakt voor rekening van een derde, ook indien zij aan deze laatste moeten gefactureerd worden, verbinden de besteller, die hoofdelijk en ondeelbaar met de derde gehouden is tot de betaling, indien de derde in gebreke zou blijven.

3.2    REPRODUCT NV is gerechtigd om bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.3    Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie zijn te allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

3.4    Voor gebeurlijke schade aan of verlies van originelen en van voorwerpen die aan de klant toebehoren en bij REPRODUCT NV in bewaring gelaten worden, wijst REPRODUCT NV elke verantwoordelijkheid af. REPRODUCT NV kan het risico door een verzekering laten dekken op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek en op kosten van de klant.

3.5    REPRODUCT NV behoudt zich het recht voor om de namen van haar klanten digitaal of schriftelijk te vermelden voor commerciële en promotionele doeleinden, zoals – maar niet beperkt tot - op haar website en in documenten uitgaand van REPRODUCT NV.

3.6    REPRODUCT NV behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen bij wijzigingen van factoren die de prijs kunnen beïnvloeden, zoals – maar niet beperkt tot – koersverschillen, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerrechten, verzekeringspremies, prijsstijgingen van grondstoffen, lonen, energie, belastingen of andere lasten. De klant zal van deze prijsaanpassing in kennis gesteld worden.Artikel 4 - Leveringstermijn

4.1    De opgegeven leveringstermijnen zijn geheel vrijblijvend en slechts indicatief. REPRODUCT NV is hierdoor niet gebonden, maar zal deze naar best vermogen trachten te eerbiedigen.

4.2    De overeengekomen leveringstermijn gaat in op het ogenblik waarop REPRODUCT NV over alle nodige gegevens ten behoeve van de uitvoering van de bestelling beschikt.

4.3    Het overschrijden van de voorziene leveringstermijn geeft de klant geenszins recht op schadevergoeding noch op ontbinding of verbreking van de overeenkomst.

4.4    Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.Artikel 5 - Leveringen

5.1    De goederen worden verkocht en geleverd “af fabriek” (“ex works”).

5.2    Uitsluitend de klant draagt alle kosten, risico’s en verantwoordelijkheid die verbonden zijn aan het in ontvangst nemen  en lossen van de goederen,          en alle hiermee verband houdende handelingen. REPRODUCT NV is geenszins verantwoordelijk noch aansprakelijk voor alle variaties na verzending, zoals – louter exemplatief – transportschade of schade ingevolge klimatologische omstandigheden.Artikel 6 - Klachten

6.1    Op straffe van verval dienen klachten met betrekking tot de goederen binnen de tien (10) werkdagen vanaf de datum van vertrek van de goederen, indien de levering “ex works” gebeurt, resp. vanaf de datum van aftekening van de leverbon door de klant, indien REPRODUCT NV de levering verzorgt, per aangetekende brief en deugdelijk omschreven/gemotiveerd aan REPRODUCT NV ter kennis gebracht te worden.

6.2    De aansprakelijkheid van REPRODUCT NV is steeds beperkt tot de vervanging van de gebrekkige goederen of de terugbetaling van de waarde van de gebrekkige goederen, en dit naar haar keuze. REPRODUCT NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

6.3    Klachten geven de klant geen recht om (een deel van) de betaling op te schorten. Verrekening of compensatie door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.4    Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verdeling, verandering, of herstel door de klant of door derden.Artikel 7 – Facturatie – prijzen – betalingen - bijdragen

7.1    Behoudens andersluidend beding zijn alle opgegeven prijzen exclusief BTW.

7.2    REPRODUCT NV behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen bij wijzigingen van factoren die de prijs kunnen beïnvloeden, zoals – maar niet beperkt tot – koersverschillen, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerrechten, verzekeringspremies, prijsstijgingen van grondstoffen, lonen, energie, belastingen of andere lasten.

7.3    Behoudens andersluidend beding zijn de facturen contant netto betaalbaar.

7.4    Bij laattijdige betaling is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 10% ’s jaars verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van 50 EURO, zonder dat deze schadevergoeding afbreuk doet aan het recht van REPRODUCT NV om haar werkelijke schade te vorderen. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.

7.5    De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een factuur geldt als aanvaarding van de hele factuur.

7.6    Indien REPRODUCT NV afbetalingen aanvaardt, gelden deze steeds onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. De afbetalingen worden bij voorrang toegerekend op de gerechtskosten, daarna op het bedrag aan interesten, vervolgens op het schadebeding, en ten slotte op de hoofdsom.

7.7    Op straffe van verval dienen klachten met betrekking tot de factuur binnen de veertien (14) dagen na de factuurdatum per  aangetekende brief en deugdelijk/gemotiveerd aan REPRODUCT NV ter kennis te worden gebracht. Klachten geven de klant geen recht om (een deel van) de betaling op te schorten. Verrekening of compensatie door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.8    Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet stipt nakomt, is REPRODUCT NV gerechtigd om verdere bestellingen en/of leveringen uit hoofde van welke overeenkomst ook op te schorten, totdat de openstaande facturen in hoofdsom, interesten en kosten, volledig door de klant zijn voldaan.

7.9    Iedere betaling van de klant wordt toegerekend op de oudste nog openstaande factuur (in hoofdsom, interesten en kosten), ongeacht de mededeling bij de betaling door de klant.

7.10 De klant is verantwoordelijk om verplichte wettelijke bijdragen (bv. Reprobel), indien van toepassing, te voldoen.Artikel 8 – Insolvabiliteit van de klant

8.1    Indien er vrees is voor insolvabiliteit in hoofde van de klant, zoals – maar niet beperkt tot – een aanvraag op grond van de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen (WCO), een faillissement, of een (zelfs niet officieel vastgestelde) staking van betaling, behoudt REPRODUCT NV zich het recht voor om alle openstaande en zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar te stellen en om de reeds gedane bestellingen te annuleren, zonder dat de klant gerechtigd is op schadevergoeding of terugbetaling.Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

9.1    Zolang de klant de prijs niet volledig, definitief en voorbehoudloos heeft betaald, behoudt REPRODUCT NV zich het volledige eigendomsrecht op de goederen voor en gaat het eigendomsrecht nog niet over op de klant. Alle risico's zijn evenwel ten laste van de klant.

9.2    Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de goederen door te verkopen, in gebruik te geven, te verdelen, te verpanden of op een andere wijze te bezwaren door rechten aan derden toe te kennen.Artikel 10 – Ontbinding wegens wanprestatie door de klant

10.1 Indien de klant zijn verplichtingen, waaronder zijn betalingsverplichtingen, niet volledig en/of tijdig nakomt, is REPRODUCT NV gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling en buitengerechtelijk de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ten laste van de klant en dit bij eenvoudige aangetekende brief.

10.2 In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 12.1, is de klant een schadevergoeding verschuldigd van 100% van de geleverde nog niet gefactureerde prestaties en 50% van de bestelde nog niet geleverde prestaties, exclusief B.T.W., zonder afbreuk te doen aan het recht van REPRODUCT NV om een vergoeding te vorderen voor haar werkelijk geleden schade.

10.3 In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 12.1, is REPRODUCT NV gerechtigd om nog niet geleverde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten.Artikel 11 - Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt begrepen elke situatie die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk, verhindert door omstandigheden buiten de wil en/of invloed van REPRODUCT NV, zelfs wanneer de overmacht niet tot een volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, en ongeacht of die omstandigheden bij het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren.

11.2 Worden conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd en dit louter exemplatief en niet limitatief: oorlog, natuuromstandigheden, staking of lock-out, bedrijfsbezettingen, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, transportstoringen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik, vertraagde of uitblijvende leveringen van toeleveranciers, en in het algemeen elke abnormale en onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij REPRODUCT NV of bij één van haar leveranciers.

11.3 Indien REPRODUCT NV als gevolg van overmacht niet in staat is om de overeenkomst uit te voeren, heeft zij de keuze om haar verplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt of om de overeenkomst te annuleren, en dit per eenvoudige aangetekende brief met opgave van de reden voor overmacht. In geval van overmacht is REPRODUCT NV geenszins een schadevergoeding aan de klant verschuldigd.Artikel 12 – Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

12.1 De krachtens deze voorwaarden te sluiten en gesloten overeenkomsten worden uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van REPRODUCT NV.

12.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de krachtens deze voorwaarden te sluiten en gesloten overeenkomsten.

12.3 Alle geschillen omtrent de krachtens deze voorwaarden te sluiten en gesloten overeenkomsten behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, zonder afbreuk te doen aan het recht van REPRODUCT NV om de bevoegde rechtbank te bepalen conform artikel 624 Ger. W.